Share

LIFEiS ร่วมเป็นผู้ร่วมจัดงาน SET Social impact day

June 17, 2019

Lifeis

ในแต่ละปีทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะจัดงาน SET Social impact day เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทมหาชน และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise – SE) มาพบปะกันเพื่อหาโอกาสให้เกิดการร่มมือกันที่ดีขึ้น และในปีนี้ทาง LIFEiS ได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมจัดงานนี้กับทาง SET โดยอยากให้งานนี้ได้เข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปมากขึ้น 

ในปีนี้ทาง SET Social impact ได้จัดงานนี้ในชื่อว่า “ออกแบบ ‘ทางออก’ มหาชน” โดยเชิญตัวจริงจากแต่ละแง่มุมทางสังคมมาพูดคุยกันเพื่อหารือกันว่าแต่ละฝ่ายจะใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาร่วมกันหา”ทางออก”ให้กับปัญหาต่างๆได้อย่างไร

โดย SET มีแง่มุมต่างๆที่จะคุยกันทั้งหมดบนเวที 5 เรื่อง คือ

  1. How to Co-create & Collaborate : ออกแบบทางออกร่วมภาคธุรกิจและภาคสังคม
  2. ออกแบบเส้นทาง สร้างเด็กไทย
  3. สุขภาพกายใจคนไทย ใครออกแบบ
  4. ออกแบบทางออกให้น้า ทะเล ป่า ขยะ
  5. Agriculture & Community Development ออกแบบโลกใบใหม่

โดยในแต่ละหัวข้อจะมีตัวจริงจากบริษัท มหาชน, SE และ คนที่มีชื่อเสียง มาพูดคุยกันเพื่อคิดหาโอกาสในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมกับมี SE อีกหลายหลายมาออกบูธเพื่อเล่าให้ฟังว่าสนใจประเด็นใดของสังคมบ้าง

งานนี้จัดกันในวันที่ 17-18 กรกฎาคมนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์ และเปิดให้คนภายนอกเข้าฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากใครสนใจจะมาร่วมมือกันหาทางออกให้กับปัญหาสังคม อย่าลืมมาพบกันนะครับ