Let's create a culture
of co-fulfillment

“ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเกื้อกูล”

About Us

LIFEiS เกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรทุกสาขาอาชีพ ต่างมุมมอง แต่มีเป้าหมายเดียวกันคืออยากพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น จึงจัดตั้งเป็น “กลุ่มธุรกิจ” ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล (Ecosystem of Co-fulfillment)เราเชื่อว่าคนไทยมีจิตใจที่พร้อมจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นอยู่เป็นทุน แต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้เร็วแค่ไหน และสามารถส่งต่อสิ่งเหล่านั้นจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไร เราจึงเริ่มลงมือปลูกเมล็ดพันธ์แห่งการแบ่งปันตั้งแต่วันนี้และเชื่อว่าเมล็ดพันธ์เหล่านั้น จะเติบโตขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันในที่สุด

Our Mission / จุดมุ่งหมายของเรา:

To restore Ecosystem of Co-Fulfillment by providing LIFE Supplement to as many people as possible through LIFEiS impact model

ฟื้นฟูสังคมแห่งการเกื้อกูลกัน โดยสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้กันและกัน

เรามีความตั้งใจที่จะส่งเสริม ให้กำลังใจ และช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปแก่คนในแต่ละช่วงอายุ เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน รวมถึงการสร้างความหวัง และความเชื่อในสังคมแห่งการเกื้อกูล ซึ่งเมื่อทุกคนในสังคมมองเห็นคุณค่าจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลง จนเกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งระบบได้

Our Vision / วิสัยทัศน์ของเรา :

Ecosystem of Co-Fulfillment becomes a natural way of life, culture, from generation to generation

สังคมแห่งการเกื้อกูลกลายเป็นวิถีการดำเนินชีวิต ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน และถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

เราอยากสร้างให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการให้คุณค่าของคน โดยการวัดผลที่มากกว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงผลประโยชน์รวมของทั้งระบบในระยะยาว (impact model) จากการกระทำของคน กลุ่มคน หรือโครงการนั้นๆ

เราเชื่อว่ามีคนไทยหลายคนที่ตั้งใจทำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริงอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในมุมเล็กๆของตนเองซึ่งหากเราสามารถเชื่อมโยงบุคคลเหล่านั้นเข้ามาเกื้อกูลกันและกันได้และขยายผลกระจายออกสู่สังคมในวงกว้างก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศอย่า มหาศาลและประเทศจะสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “สังคมแห่งการเกื้อกูล” ได้อย่างไร

LIFEiS เชื่อที่ว่าทุกคนในสังคมล้วนมีความเกื้อกูลกันอยู่เป็นทุนเดิม มีความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ โยงใยเป็นเครือข่ายที่มองไม่เห็นกระจาอยอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ความช่วยเหลือเหล่านั้นเป็นการช่วยเหลือแบบไม่หวังผล ซึ่งหากเราสามารถเปลี่ยนความช่วยเหลือเหล่านั้นให้เป็นระบบได้ จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม
  • บางคนเป็นผู้ให้ บางคนเป็นผู้รับ
  • บางคนสามารถให้ได้เต็มเวลา บางคนให้ได้แค่บางเวลา
  • บางคนสามารถให้ความรู้
  • หรือบางคนสามารถให้เงินทุน
  • และบางครั้ง “ผู้รับ” เองก็สามารถคืนบางอย่างกลับมาสู่ผู้ให้ด้วยเช่นเดียวกัน
เราเชื่อว่า ก่อนที่เราจะเริ่มแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่คนอื่นนั้น เราต้องรู้ความต้องการของตัวเองก่อน ...เมื่อเรารู้ความต้องการของตัวเอง เราจะมีความสุข... และเมื่อเรามีความสุข เราจะมีพลังในการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นต่อไป

" มาเป็นครอบครัวกับ LIFEiS ได้ที่นี่ "
LIFEiS Family